Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til tiltak seminarer, kurs eller andre tiltak som hever kompetansen til filmformidlere. Denne tilskuddsordningen henvender seg til arrangører av kompetansehevende tiltak for filmformidlere.

Søknadsfrister

10. april 2024 kl. 12.00, 28. nov. 2024 kl. 12.00

Formål

Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om tilskudd til filmformidling. Les forskriften før du søker.

Denne tilskuddsordningen skal bidra til et profesjonelt miljø for filmformidling i Norge, og til at barn og unge blir reflekterte og kritiske brukere av audiovisuelle uttrykk. Ordningen har som mål å styrke kompetansen til kinoer, distributører, festivaler, pedagoger og andre yrkesgrupper som formidler film.

Dette kan du søke om

Du kan søke om tilskudd til å dekke prosjektmidler, for eksempel til honorarer, reise og leie av saler og utstyr.

Vi gir ikke tilskudd til innkjøp av teknisk utstyr og andre investeringer, eller deltakelse på filmfestivaler.

Vi kan dekke inntil 60 % av kostnader knyttet til reise og opphold for deltakere.

Beløpets størrelse fastsetter vi ut fra en samlet vurdering av tiltaket.

Hvem kan søke

Organisasjoner, stiftelser eller selskap registrert i Enhetsregisteret.

Dersom du er en filmfestival og kan søke tilskudd til kompetansehevende tiltak i forbindelse med festivalsøknaden, vil du normalt ikke bli prioritert for tilskudd gjennom denne ordningen.

Viktige krav til søknaden

  • Dokumenterte kvalifikasjoner som arrangør (CV med prosjektleders kvalifikasjoner eller eventuell relevant erfaring)
  • Prosjektbeskrivelse med nedslagsfelt og målgruppe
  • Budsjett som omfatter alle aktiviteter du søker om støtte til
  • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert

Vilkår for tilskudd

Du må levere fullstendig søknad før prosjektet skal starte.

Arrangementet du søker om tilskudd til må være åpent for alle i målgruppen. Det er ikke anledning til å ekskludere deltakere fra konkurrerende virksomheter.

Saksbehandling

  • Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.
  • Saksbehandler hos NFI behandler søknaden.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

Stig Andresen

Rådgiver kompetansetiltak og formidling
NFI Bergen
+47 920 92 475
stig.andresen[@]nfi.no

Stig Andresen