Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til drift av filmfestivaler. Denne tilskuddsordningen henvender seg til arrangører av filmfestivaler i Norge og har publikum som hovedmålgruppe.

Søknadsfrister

10. april 2024 kl. 12.00, 01. nov. 2024 kl. 12.00

Formål

Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om tilskudd til filmformidling. Les forskriften før du søker.

Tilskudd til filmfestivaler skal bidra til kvalitet og bredde i filmtilbudet for voksne og barn, og stimulere filmkulturen i Norge.

Dette kan du søke om

Filmfestivaler kan søke om tilskudd til å arrangere og gjennomføre filmfestival i Norge. Vi kan gi tilskudd til alle festivalens tiltak som er åpne for et ordinært publikum. Tilskuddet kan bli gitt som driftstilskudd eller prosjekttilskudd.

Tilskudd kan også gå til å dekke festivalens prosjekter, som for eksempel programserier med gjester, utstillinger, panelsamtaler og debatter, som naturlig hører inn under et festivalarrangement.

Dersom festivalen arrangerer tiltak gjennom året utenfor festivalens kjerneperiode, skal også dette inkluderes i søknaden.

Dersom du mottar tilskudd gjennom festivalordningen, vil du normalt ikke bli prioritert for tilskudd gjennom andre ordninger NFI forvalter.

Bransjetiltak arrangert av festivalen

Som arrangør av en filmfestival kan du også søke om tilskudd til bransjetiltak arrangert av festivalen. En søknad om tilskudd til bransjetiltak kan sendes inn til samme søknadsfrist som søknaden om tilskudd til drift. Det er også mulig å sende inn egen søknad om bransjetiltak til neste søknadsfrist under forutsetning av at festivalen allerede har mottatt tilskudd til drift for det regnskapsåret bransjetiltaket skal arrangeres.

Hvor mye kan du få i tilskudd

Du kan få tilskudd på opptil 60 % av festivalens totale budsjett. Budsjettet skal omfatte alle aktivitetene som festivalen søker tilskudd til, også eventuelle tiltak gjennom året. Dersom festivalen retter seg mot barn og unge, kan vi gjøre unntak og bevilge tilskudd som overstiger 60 % av festivalens totale budsjett.

Festivaler med søknadsbeløp under 100.000 kroner kan ikke regne med å bli prioritert.

Du må oppgi alle andre tilskudd filmfestivalen mottar.

For festivaler som mottar tilskudd i form av driftstilskudd gjelder at samlet offentlig tilskudd ikke kan være høyere enn det som er nødvendig for å dekke driftskostnader og det som skal til for at festivalen går med et rimelig overskudd. Grensen for tilskudd står i gruppeunntaksforordningen (EU) nr. 651/2014 artikkel 53 (7) og (8).

For en nærmere avgrensning av hva tilskuddet kan gå til, se opplistingen av godkjente driftskostnader i gruppeunntaksforordningen (EU) nr. 651/2014 artikkel 53 nr. 5.

Hvem kan søke

Arrangører av filmfestivaler; organisasjoner, stiftelser eller selskap registrert i Enhetsregisteret.

Vilkår for tilskudd

Fullstendig søknad må være levert før prosjektstart. For søknad om tilskudd til drift må søknad være levert inn til en frist før driftsårets begynnelse.

Søker må ha som hovedformål å arrangere en filmfestival med definert, tidsavgrenset periode. En søker kan arrangere flere definerte festivaler gjennom året med ulik profil.

Søknad må sendes inn gjennom NFIs søknadsportal.

Søknaden må være på norsk.

Programmet må være sammensatt og omfangsrikt.

Festivalen må være åpen for et allment publikum.

Viktige krav til søknaden

  • Prosjektbeskrivelse (beskrivelse av festivalens overordnede formål og målsetting, og alle aktiviteter/tiltak med målgrupper, faglig innhold og plan for gjennomføring)
  • Budsjett (i tråd med prosjektbeskrivelse og tilhørende tiltak)
  • Finansieringsplan hvor all finansiering (inntekter og øvrige tilskudd) er spesifisert
  • Dokumentasjon på festivalens nøkkelpersoners kvalifikasjoner som arrangør
  • Tidligere oppnådde resultater og høydepunkter som viser festivalens kvalitet

Egenmelding mangfold og inkludering

Alle søkere må levere en egenmelding om inkludering. Formålet med egenmeldingen er å bevisstgjøre og ansvarliggjøre bransjen slik at det blir skapt prosjekter som tar flere stemmer i bruk, og som totalt sett oppleves som relevante for alle lag av befolkningen.

Egenmeldingen skal redegjøre for inkludering og representativitet i skaper-, innholds-, og brukerleddet. Søker skal vise hvordan inkludering og representativitet er ivaretatt med hensyn til diversitet i form av enten kjønn, alder (barn, unge, seniorer), funksjonsevne, etnisitet, urfolk, nasjonale minoriteter, seksuell orientering, geografisk tilhørighet eller sosial bakgrunn. Les mer om egenmeldingen her.

Saksbehandling

  • Saksbehandlingstid er normalt tolv uker.
  • Søknader om festivaltilskudd legges fram for et utvalg oppnevnt av NFI.
  • På bakgrunn av deres anbefaling vil saksbehandler utarbeide innstilling til vedtak. Vedtak fattes av NFI.

Se her for full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

Ole Petter Bakken

Rådgiver arrangement og arena
NFI Bergen
+47 930 98 161
ole.petter.bakken[@]nfi.no

Ole Petter Bakken