Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til å skape nye dramaserier innenfor alle sjangre og for alle målgrupper. Ordningen henvender seg til produsenter av norske dramaserier, og skal bidra til å skape serier av høy kunstnerisk kvalitet og kulturell verdi.

Søknadsfrister

Det er to årlige frister.

04. mars 2024 kl. 12.00, 25. sep. 2024 kl. 12.00

Formål

Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker.

Tilskuddsordningen skal bidra til å frambringe norske dramaserier av høy kvalitet som både underholder, setter dagsorden og utfordrer. Høy kvalitet er en forutsetning for at norske serier skal kunne konkurrere med tilbudet av store internasjonale produksjoner, både her hjemme og utover Norges grenser.

Produksjonstilskuddene skal styrke de norske produksjonsselskapenes muligheter til å produsere attraktive serier og selv eie sine produksjoner, og slik bidra til å bygge en bærekraftig bransje både under selve produksjonen og etterpå.

Bredden og mangfoldet i det norske samfunnet bør gjenspeiles, både på skapersiden og innholdssiden, inkludert tilbud til barn og unge.

Dette kan du søke om

Du kan søke om produksjonstilskudd med et ferdig utviklet prosjekt.

Hvem kan søke

 • Uavhengige produksjonsselskap i Norge eller innen EØS som har audiovisuell produksjon som hovedformål.
 • Foretaket kan ikke ha det offentlige som hovedeier eller ha vesentlige forretningsmessige forbindelser til prosjektets primære visningsplattform.
 • Foretaket må være organisert som aksjeselskap.
 • Foretaket må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.

Vilkår for tilskudd

Du må sende inn søknaden før arbeidet du søker om tilskudd til er påbegynt, og du må ha inngått en forpliktende avtale med en visningsplattform om vesentlig finansiering av prosjektet.

Søker skal dokumentere å ha inngått avtaler med rettighetshavere etter åndsverkloven som sikrer at søker besitter eller kan erverve alle nødvendige rettigheter for å realisere det audiovisuelle verket, og at søker kan inngå avtaler om salg, distribusjon og visning av det ferdige audiovisuelle verket. Ved engasjement av slike rettighetshavere kreves at søker ved ethvert tilfelle følger de gjeldende kollektive avtalene med bransjens organisasjoner.

Tilskuddsmottaker skal besitte og alene ha den nødvendige rett til å råde over slike rettigheter når tilbud om tilskudd aksepteres.

Tilskuddsmottaker skal også uten begrensninger ha de nødvendige rettigheter for den eksklusive forvaltning av rettigheter i det audiovisuelle verket, samt den økonomiske forvaltning av det audiovisuelle verket.

Tilskuddsmottaker kan inngå avtaler som gir tredjepart utnyttelsesrett (lisens) til salg, distribusjon og visning av det audiovisuelle verket forutsatt at avtalene er tidsavgrensede og geografisk avgrensede, men kan ikke overdra eierskap til immaterielle rettigheter til eller i det audiovisuelle verket.

Investorers krav i prosjektets inntektsstrøm er ikke avgrenset av definisjonene over.

Visningsplattformen må være tilgjengelig for alle i Norge, og ha en bred markedsandel i Norge.

Søker skal dokumentere tilfredsstillende økonomisk, faglig og praktisk evne til å gjennomføre prosjektet, og være ansvarlig for prosjektets regnskap.

Nøkkelpersoner i prosjektet må ha betydelig erfaring innen sitt fagfelt.

Søknaden må normalt gjelde en fiksjonsbasert dramaserie (ett verk) som minimum består av tre episoder med lengde på minimum én kommersiell halvtime.

Dersom det er søkt med samme prosjekt i denne ordningen mer enn to ganger tidligere,
skal det leveres en oversikt over hvilke substansielle endringer som er gjort i prosjektet
siden forrige søknad.

Søknaden må gjelde et kulturprodukt som oppfyller minst tre av de fire punktene i kulturtesten:

 • Manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk.
 • Hovedtemaet er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold.
 • Handlingen utspiller seg i Norge eller et annet EØS-land.
 • Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge eller et annet EØS-land.

Viktige krav til søknad

 • Bekreftelse på at du har rettighetene til å gjennomføre prosjektet
 • Bindende avtale eller LOC (bekreftelse på avtale) med visningsplattform med en tids- og territorieavgrenset visningsrett. Intensjonsavtale (LOI) er ikke godkjent for søknadsbehandling.
 • Manuskript på minimum to episoder
 • Målbeskrivelse, produsentnotat og serieskaper/reginotat
 • Kalkyle og finansieringsplan
 • Tidligere resultater for både serieskaper, regissør, produsent og selskap
 • Dersom det er søkt med samme prosjekt i denne ordningen mer enn to ganger tidligere,
  skal det leveres en oversikt over hvilke substansielle endringer som er gjort i prosjektet
  siden forrige søknad.

Du finner alle detaljerte krav til søknaden i søknadsportalen.

Her finner du maler som er relevante for denne ordningen

Kalkyleskjema

Egenmelding mangfold og inkludering

Alle søkere må levere en egenmelding om inkludering. Formålet med egenmeldingen er å bevisstgjøre og ansvarliggjøre bransjen slik at det blir skapt prosjekter som tar flere stemmer i bruk, og som totalt sett oppleves som relevante for alle lag av befolkningen.

Egenmeldingen skal redegjøre for inkludering og representativitet i skaper-, innholds-, og brukerleddet. Søker skal vise hvordan inkludering og representativitet er ivaretatt med hensyn til diversitet i form av enten kjønn, alder (barn, unge, seniorer), funksjonsevne, etnisitet, urfolk, nasjonale minoriteter, seksuell orientering, geografisk tilhørighet eller sosial bakgrunn.

Her kan du lese mer om egenmeldingen.

Måling av mangfold

NFI har som mål å bidra til økt mangfold og diversitet i norsk filmproduksjon. For å kunne følge utviklingen over tid ønsker vi derfor å samle inn opplysninger om demografisk bakgrunn og eventuelle funksjonsnedsettelser hos nøkkelpersonell (regissør, manusforfatter og produsent) i prosjekter som søker om utviklings- og produksjonstilskudd fra NFI. Disse opplysningene vil kun brukes til statistikkformål, og alle data blir anonymisert. Saksbehandler vil ikke ha tilgang til opplysningene.

Det er frivillig å svare på spørsmålene. Om dere velger å ikke svare vil det ikke ha betydning for saksbehandlingen. Vi oppfordrer likevel alle til å svare – dette for å bidra til økt kunnskap om et viktig tema. Jo flere som svarer, jo bedre vil vårt datagrunnlag på feltet bli.

Les mer her.

Grønn filmproduksjon

NFI ønsker å bidra til en grønnere og mer bærekraftig norsk filmbransje og filmproduksjon. Derfor innfører vi nå krav om at alle som søker produksjonstilskudd fra NFI må levere selskapets miljøprofil. I tillegg må man fortsatt levere en plan for miljøtiltak i produksjonen før utbetaling av første rate av produksjonstilskudd. Det innføres også krav om rapport på gjennomførte miljøtiltak før utbetaling av siste rate.

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstiden er normalt 6-8 uker.
 • Dramaseriekonsulent vurderer søknadene i samråd med produksjonsrådgiver.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

I konsulentvurderte ordninger brukes NFIs kunstneriske kvalitetskriterier som et verktøy i utvelgelsen av hvilke filmer som skal prioriteres for tilskudd.

Kontakt

For spørsmål om ordningen

Linn Kirkenær

Produksjonsfaglig rådgiver - Dramaserier og Neo
+47 932 08 629
linn.kirkener[@]nfi.no

Linn Kirkenær