Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til produksjon av kortfilm etter konsulentvurdering. Ordningen henvender seg til produsenter av norsk kortfilm, og skal bidra til å produsere originale kortfilmer og utvikling av talentfulle regissører og manuskriptforfattere.

Søknadsfrister

Søknader til denne ordningen behandles løpende.

Formål

Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker.

Ordningen skal stimulere personlig fortellerevne, nyskapning og kunstnerisk vågemot, samt bidra til utvikling av talentfulle regissører og manuskriptforfattere.

Ordningen skal støtte produksjon av filmfortellinger med høy profesjonell og kunstnerisk kvalitet, kulturell tilhørighet og samfunnsmessig engasjement som både utfordrer og underholder.

Bredden og mangfoldet i det norske samfunnet skal gjenspeiles både på skaper- og innholdssiden, inkludert tilbud til barn og unge.

Dette kan du søke om

 • Du kan søke om produksjonstilskudd fram til ferdigstilt film.
 • Taket for offentlig andel i kortfilm er 100%

Hvem kan søke

 • Uavhengige produksjonsselskap i Norge eller innen EØS som har audiovisuell produksjon som hovedformål.
 • Foretaket kan ikke ha det offentlige som hovedeier eller ha vesentlige forretningsmessige forbindelser til prosjektets primære visningsplattform.
 • Foretaket må være organisert som aksjeselskap.
 • Foretaket må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.
 • Søker kan bli vurdert med annen organisasjonsform eller uten nøkkelmedarbeidere med betydelig profesjonell erfaring. I vurderingen skal det legges vekt på prosjektets størrelse, kompleksitet og budsjett.

Vilkår for tilskudd

Du må sende inn søknaden før arbeidet du søker om tilskudd til påbegynnes.

Søker må være et aksjeselskap. Søker du om tilskudd på opp til 300.000 kroner kan kravet om aksjeselskap fravikes.

Søker skal dokumentere å ha inngått avtaler med rettighetshavere etter åndsverkloven som sikrer at søker besitter eller kan erverve alle nødvendige rettigheter for å realisere det audiovisuelle verket, og at søker kan inngå avtaler om salg, distribusjon og visning av det ferdige audiovisuelle verket. Ved engasjement av slike rettighetshavere kreves at søker ved ethvert tilfelle følger de gjeldende kollektive avtalene med bransjens organisasjoner.

Tilskuddsmottaker skal besitte og alene ha den nødvendige rett til å råde over slike rettigheter når tilbud om tilskudd aksepteres.

Tilskuddsmottaker skal også uten begrensninger ha de nødvendige rettigheter for den eksklusive forvaltning av rettigheter i det audiovisuelle verket, samt den økonomiske forvaltning av det audiovisuelle verket.

Tilskuddsmottaker kan inngå avtaler som gir tredjepart utnyttelsesrett (lisens) til salg, distribusjon og visning av det audiovisuelle verket forutsatt at avtalene er tidsavgrensede og geografisk avgrensede, men kan ikke overdra eierskap til immaterielle rettigheter til eller i det audiovisuelle verket.

Investorers krav i prosjektets inntektsstrøm er ikke avgrenset av definisjonene over.

Søker skal dokumentere tilfredsstillende økonomisk, faglig og praktisk evne til å gjennomføre prosjektet og være ansvarlig for prosjektets regnskap.

Dersom det er søkt med samme prosjekt i denne ordningen mer enn to ganger tidligere, skal det leveres en oversikt over hvilke substansielle endringer som er gjort i prosjektet siden forrige søknad.

Søknaden må gjelde et kulturprodukt som oppfyller minst tre av de fire punktene i kulturtesten:

 • Manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk.
 • Hovedtemaet er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold.
 • Handlingen utspiller seg i Norge eller et annet EØS-land.
 • Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge eller et annet EØS-land.

Viktige krav til søknad

 • Manuskript/prosjektbeskrivelse
 • Reginotat
 • Kalkyle og finansieringsplan
 • Bekreftelse på at du har rettighetene til å gjennomføre prosjektet.
 • Regissør, produsent og selskap skal levere skjema med tidligere resultater.
 • Dersom det er søkt med samme prosjekt i denne ordningen mer enn to ganger tidligere, skal det leveres en oversikt over hvilke substansielle endringer som er gjort i prosjektet siden forrige søknad.

Du finner alle detaljerte krav til søknaden i søknadsportalen.

Her finner du maler som er relevante for denne ordningen

Kalkyleskjema

Egenmelding mangfold og inkludering

Alle søkere må levere en egenmelding om inkludering. Formålet med egenmeldingen er å bevisstgjøre og ansvarliggjøre bransjen slik at det blir skapt prosjekter som tar flere stemmer i bruk, og som totalt sett oppleves som relevante for alle lag av befolkningen.

Egenmeldingen skal redegjøre for inkludering og representativitet i skaper-, innholds-, og brukerleddet. Søker skal vise hvordan inkludering og representativitet er ivaretatt med hensyn til diversitet i form av enten kjønn, alder (barn, unge, seniorer), funksjonsevne, etnisitet, urfolk, nasjonale minoriteter, seksuell orientering, geografisk tilhørighet eller sosial bakgrunn.

Les mer om egenmeldingen her.

Måling av mangfold

NFI har som mål å bidra til økt mangfold og diversitet i norsk filmproduksjon. For å kunne følge utviklingen over tid ønsker vi derfor å samle inn opplysninger om demografisk bakgrunn og eventuelle funksjonsnedsettelser hos nøkkelpersonell (regissør, manusforfatter og produsent) i prosjekter som søker om utviklings- og produksjonstilskudd fra NFI. Disse opplysningene vil kun brukes til statistikkformål, og alle data blir anonymisert. Saksbehandler vil ikke ha tilgang til opplysningene.

Det er frivillig å svare på spørsmålene. Om dere velger å ikke svare vil det ikke ha betydning for saksbehandlingen. Vi oppfordrer likevel alle til å svare – dette for å bidra til økt kunnskap om et viktig tema. Jo flere som svarer, jo bedre vil vårt datagrunnlag på feltet bli.

Les mer her.

Grønn filmproduksjon

NFI ønsker å bidra til en grønnere og mer bærekraftig norsk filmbransje og filmproduksjon. Derfor innfører vi nå krav om at alle som søker produksjonstilskudd fra NFI må levere selskapets miljøprofil. I tillegg må man fortsatt levere en plan for miljøtiltak i produksjonen før utbetaling av første rate av produksjonstilskudd. Det innføres også krav om rapport på gjennomførte miljøtiltak før utbetaling av siste rate.

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstid er normalt 6-8 uker.
 • Konsulent vurderer søknaden i samråd med produksjonsrådgiver.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

I konsulentvurderte ordninger brukes NFIs kunstneriske kvalitetskriterier som et verktøy i utvelgelsen av hvilke filmer som skal prioriteres for tilskudd.

Kontakt

For spørsmål om ordningen

Bendik Heggen Strønstad

Produksjonsrådgiver - Dokumentar og kortfilm
+47 996 25 756
bendik.stronstad[@]nfi.no

Bendik Heggen Strønstad