Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til å skape spillefilmer innenfor alle sjangre og for alle målgrupper. Ordningen henvender seg til norske spillefilmprodusenter, og skal bidra til å produsere filmer av høy kunstnerisk kvalitet og kulturell verdi.

Søknadsfrister

Det er to søknadsfrister i året.

05. feb. 2024 kl. 12.00, 28. aug. 2024 kl. 12.00

Formål

Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker.

Ordningen skal bidra til å frambringe nyskapende spillefilmer av høy kunstnerisk kvalitet og stor kulturell og samfunnsmessig verdi, som både utfordrer og underholder og skaper kultur- og samfunnsdebatt i Norge og utlandet.

Bredden og mangfoldet i det norske samfunnet bør gjenspeiles, både på skapersiden og innholdssiden, inkludert tilbud til barn og unge.

Ordningen skal styrke lønnsomhet og bærekraft i bransjen.

Dette kan du søke om

Du kan søke om produksjonstilskudd med et ferdig utviklet prosjekt.

Hvor mye kan du få i tilskudd

Samlet tilskudd fra Norsk filminstitutt til utvikling, produksjon og etterhåndstilskudd kan maksimalt være 35.000.000 kroner .

Samlet tilskudd fra alle finansieringskilder i offentlig sektor kan ikke overstige 80% av det godkjente utviklings- og produksjonsbudsjettet.

Etterhåndstilskudd

Du skal samtidig med søknad om produksjonstilskudd avgjøre om du søker om etterhåndstilskudd jf. §3-9 i forskrift. Søknadene om produksjonstilskudd og etterhåndstilskudd vil bli vurdert samlet, og vedtak i begge sakene fattet samtidig.

Dersom du søker om produksjonstilskudd uten etterhåndstilskudd kan det forventes et noe høyere tilskuddsbeløp.

Etterhåndstilskudd utgjør 75 prosent av filmens dokumenterte inntekter (eks. mva.), fra distribusjon og salg av visningsrett de tre første årene etter filmens første offentlige primærvisning på kino i Norge. For filmer som retter seg primært mot barn eller ungdom utgjør etterhåndstilskuddet 150% av de dokumenterte inntektene.

Etterhåndstilskuddet kan utgjøre:

 • Maksimalt 8.000.000 kroner.
 • Maksimalt 20% av godkjent utviklings- og produksjonsbudsjett.

Filmen må selge minimum 25.000 billetter gjennom ordinær kinodistribusjon i Norge for å utløse utbetaling av etterhåndstilskuddet.

Det er en forutsetning for utbetaling av etterhåndstilskuddet at filmen kan vise til ordinær kinodistribusjon med primærlansering på norsk kino jf. forskriftens § 3-9.

Hvem kan søke

 • Uavhengige produksjonsselskap i Norge eller innen EØS som har audiovisuell produksjon som hovedformål.
 • Foretaket kan ikke ha det offentlige som hovedeier eller ha vesentlige forretningsmessige forbindelser til prosjektets primære visningsplattform.
 • Foretaket må være organisert som aksjeselskap.
 • Foretaket må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.

Vilkår for tilskudd

Du må sende inn søknaden før arbeidet du søker om tilskudd til er påbegynt, og før produksjonsbeslutning er tatt.

Søker skal dokumentere å ha inngått avtaler med rettighetshavere etter åndsverkloven som sikrer at søker besitter eller kan erverve alle nødvendige rettigheter for å realisere det audiovisuelle verket, og at søker kan inngå avtaler om salg, distribusjon og visning av det ferdige audiovisuelle verket. Ved engasjement av slike rettighetshavere kreves at søker ved ethvert tilfelle følger de gjeldende kollektive avtalene med bransjens organisasjoner.

Tilskuddsmottaker skal besitte og alene ha den nødvendige rett til å råde over slike rettigheter når tilbud om tilskudd aksepteres.

Tilskuddsmottaker skal også uten begrensninger ha de nødvendige rettigheter for den eksklusive forvaltning av rettigheter i det audiovisuelle verket, samt den økonomiske forvaltning av det audiovisuelle verket.

Tilskuddsmottaker kan inngå avtaler som gir tredjepart utnyttelsesrett (lisens) til salg, distribusjon og visning av det audiovisuelle verket forutsatt at avtalene er tidsavgrensede og geografisk avgrensede, men kan ikke overdra eierskap til immaterielle rettigheter til eller i det audiovisuelle verket.

Investorers krav i prosjektets inntektsstrøm er ikke avgrenset av definisjonene over.

Søker skal dokumentere tilfredsstillende økonomisk, faglig og praktisk evne til å gjennomføre prosjektet, og være ansvarlig for prosjektets regnskap.

Produsenten må ha inngått en intensjonsavtale med en distributør for kino eller annen dokumenterbar visningsplattform. Visningsplattformen må være tilgjengelig for alle i Norge, og ha en bred markedsandel i Norge.

Nøkkelpersoner i prosjektet må ha betydelig erfaring innen sitt fagfelt.

Dersom det er søkt med samme prosjekt i denne ordningen mer enn to ganger tidligere, skal det leveres en oversikt over hvilke substansielle endringer som er gjort i prosjektet siden forrige søknad.

Søknaden må gjelde et kulturprosjekt som oppfyller minst tre av de fire punktene i kulturtesten:

 • Manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk.
 • Hovedtemaet er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold.
 • Handlingen utspiller seg i Norge eller et annet EØS-land.
 • Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge eller et annet EØS-land.

Viktige krav til søknaden

 • Bekreftelse på at du har rettighetene til å gjennomføre prosjektet
 • Manuskript og synopsis
 • Produsentnotat og regissørens intensjon
 • Kalkyle, finansieringsplan, fremdriftsplan, opptaksplan og inntektsprognose
 • Intensjonsavtale med distributør eller annen dokumenterbar visningsplattform
 • Markedsstrategi
 • Om filmen skal ha primærvisning på kino må det velges om det søkes med eller uten etterhåndstilskudd
 • Tidligere resultater for både regissør, produsent og selskap
 • Dersom det er søkt med samme prosjekt i denne ordningen mer enn to ganger tidligere, skal det leveres en oversikt over hvilke substansielle endringer som er gjort i prosjektet siden forrige søknad.

Du finner alle detaljerte krav til søknaden i søknadsportalen.

Her finner du maler som er relevante for denne ordningen

Kalkyleskjema

Egenmelding mangfold og inkludering

Alle søkere må levere en egenmelding om inkludering. Formålet med egenmeldingen er å bevisstgjøre og ansvarliggjøre bransjen slik at det blir skapt prosjekter som tar flere stemmer i bruk, og som totalt sett oppleves som relevante for alle lag av befolkningen.

Egenmeldingen skal redegjøre for inkludering og representativitet i skaper-, innholds-, og brukerleddet. Søker skal vise hvordan inkludering og representativitet er ivaretatt med hensyn til diversitet i form av enten kjønn, alder (barn, unge, seniorer), funksjonsevne, etnisitet, urfolk, nasjonale minoriteter, seksuell orientering, geografisk tilhørighet eller sosial bakgrunn.

Her kan du lese mer om egenmeldingen.

Måling av mangfold

NFI har som mål å bidra til økt mangfold og diversitet i norsk filmproduksjon. For å kunne følge utviklingen over tid ønsker vi derfor å samle inn opplysninger om demografisk bakgrunn og eventuelle funksjonsnedsettelser hos nøkkelpersonell (regissør, manusforfatter og produsent) i prosjekter som søker om utviklings- og produksjonstilskudd fra NFI. Disse opplysningene vil kun brukes til statistikkformål, og alle data blir anonymisert. Saksbehandler vil ikke ha tilgang til opplysningene.

Det er frivillig å svare på spørsmålene. Om dere velger å ikke svare vil det ikke ha betydning for saksbehandlingen. Vi oppfordrer likevel alle til å svare – dette for å bidra til økt kunnskap om et viktig tema. Jo flere som svarer, jo bedre vil vårt datagrunnlag på feltet bli.

Les mer her.

Grønn filmproduksjon

NFI ønsker å bidra til en grønnere og mer bærekraftig norsk filmbransje og filmproduksjon. Derfor innfører vi nå krav om at alle som søker produksjonstilskudd fra NFI må levere selskapets miljøprofil. I tillegg må man fortsatt levere en plan for miljøtiltak i produksjonen før utbetaling av første rate av produksjonstilskudd. Det innføres også krav om rapport på gjennomførte miljøtiltak før utbetaling av siste rate.

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstid er normalt 6-8 uker.
 • Spillefilmkonsulent vurderer søknaden i samråd med produksjonsrådgiver.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

I konsulentvurderte ordninger brukes NFIs kunstneriske kvalitetskriterier som et verktøy i utvelgelsen av hvilke filmer som skal prioriteres for tilskudd.

Kontakt

For spørsmål om ordningen

Salma Reiermark Karoliussen

Produksjonsfaglig rådgiver - Spillefilm
+ 47 913 37 765
salma.karoliussen[@]nfi.no

Salma Reiermark Karoliussen

Carina Brattvik

Produksjonsfaglig rådgiver
+47 415 66 556
carina.brattvik[@]nfi.no

Carina Brattvik