Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til å skape spillefilmer innenfor alle sjangre og for alle målgrupper. Ordningen henvender seg til norske spillefilmprodusenter, og skal stimulere til produksjoner med høyt publikumspotensial og høy kvalitet.

Søknadsfrist

Det er to årlige søknadsfrister.
Neste frist: 29. feb. 2024 kl. 12.00, 10. sep. 2024 kl. 12.00

Formål

Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker.

Tilskuddsordningen for produksjon av spillefilm etter markedsvurdering skal stimulere til spillefilmer med høy kvalitet og høyt publikumspotensial. I vurderingen av og prioriteringen mellom søknader om produksjonstilskudd til spillefilmer skal det særlig legges vekt på verkets forventede publikums- og inntektspotensial på kino i Norge, søkers markeds- og distribusjonsstrategi og tidligere kommersielle resultater hos søker og nøkkelpersoner i prosjektet.

Bredden og mangfoldet i det norske samfunnet bør gjenspeiles, både på skapersiden og innholdssiden, inkludert tilbud til barn og unge.

Ordningen skal styrke lønnsomhet og bærekraft i bransjen.

Dette kan du søke om

 • Du kan søke om produksjonstilskudd til spillefilm med ordinær kinodistribusjon i Norge som primær visningsplattform.
 • Du kan søke to tilskuddsnivåer: inntil 13.200.000 kroner og inntil 8.800 000 kroner.
 • Prosjekter som søker om tilskudd inntil 13.200.000 kroner må ha et publikumsestimat over 250.000 solgte billetter i ordinær kinodistribusjon.
 • Prosjekter som søker om tilskudd inntil 8.800.000 kroner må ha et publikumsestimat over 150.000 solgte billetter i ordinær kinodistribusjon.
 • Søker må definere hvilket nivå det søkes tilskudd under.
 • Samme prosjekt kan ikke søke begge nivåer.
 • Søker må ha minimum 80% bekreftet finansiering.
 • Tilskudd kan ikke overstige 50% av filmens godkjente budsjett.
 • Samlet tilskudd fra alle finansieringskilder i offentlig sektor kan ikke overstige 75% av det godkjente utviklings- og produksjonsbudsjettet.

Etterhåndstilskudd

Prosjektene som får tilskudd i markedsordningen er automatisk kvalifiserte for etterhåndstilskudd.

Etterhåndstilskudd utgjør 75 prosent av filmens dokumenterte inntekter (eks. mva.) fra distribusjon og salg av visningsrett de tre første årene etter filmens første offentlige primærvisning på kino i Norge.

For filmer som retter seg primært mot barn eller ungdom utgjør etterhåndstilskuddet 150% av de dokumenterte inntektene.

Etterhåndstilskuddet kan utgjøre:

 • Maksimalt 18.000.000 kroner for prosjekter med forhåndstilskudd på 13.200.000 kroner.
 • Maksimalt 12.000.000 kroner for prosjekter med forhåndstilskudd på 8.800.000 kroner.
 • Maksimalt 50% av godkjent utviklings- og produksjonsbudsjett.

Filmen må selge minimum 50.000 billetter gjennom ordinær kinodistribusjon i Norge for å utløse utbetaling av etterhåndstilskuddet.

Det er en forutsetning for utbetaling av etterhåndstilskuddet at filmen kan vise til ordinær kinodistribusjon med primærlansering på norsk kino jf. forskriftens § 3-9.

Hvem kan søke

 • Uavhengige produksjonsselskap i Norge eller innen EØS som har audiovisuell produksjon som hovedformål.
 • Foretaket kan ikke ha det offentlige som hovedeier eller ha vesentlige forretningsmessige forbindelser til prosjektets primære visningsplattform.
 • Foretaket må være organisert som aksjeselskap.
 • Foretaket må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.

Vilkår for tilskudd

Du må sende inn søknaden før arbeidet du søker om tilskudd til er påbegynt og før produksjonsbeslutning er tatt.

Søker skal dokumentere å ha inngått avtaler med rettighetshavere etter åndsverkloven som sikrer at søker besitter eller kan erverve alle nødvendige rettigheter for å realisere det audiovisuelle verket, og at søker kan inngå avtaler om salg, distribusjon og visning av det ferdige audiovisuelle verket. Ved engasjement av slike rettighetshavere kreves at søker ved ethvert tilfelle følger de gjeldende kollektive avtalene med bransjens organisasjoner.

Tilskuddsmottaker skal besitte og alene ha den nødvendige rett til å råde over slike rettigheter når tilbud om tilskudd aksepteres.

Tilskuddsmottaker skal også uten begrensninger ha de nødvendige rettigheter for den eksklusive forvaltning av rettigheter i det audiovisuelle verket, samt den økonomiske forvaltning av det audiovisuelle verket.

Tilskuddsmottaker kan inngå avtaler som gir tredjepart utnyttelsesrett (lisens) til salg, distribusjon og visning av det audiovisuelle verket forutsatt at avtalene er tidsavgrensede og geografisk avgrensede, men kan ikke overdra eierskap til immaterielle rettigheter til eller i det audiovisuelle verket.

Investorers krav i prosjektets inntektsstrøm er ikke avgrenset av definisjonene over.

Søker skal dokumentere tilfredsstillende økonomisk, faglig og praktisk evne til å gjennomføre prosjektet, og være ansvarlig for prosjektets regnskap.

Produsenten må ha inngått en forpliktende avtale med en distributør for kino i Norge.

Nøkkelpersoner i prosjektet må ha betydelig erfaring innen sitt fagfelt.

Søknaden må gjelde et kulturprodukt som oppfyller minst tre av de fire punktene i kulturtesten:

 • Manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk.
 • Hovedtemaet er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold.
 • Handlingen utspiller seg i Norge eller et annet EØS-land.
 • Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge eller et annet EØS-land.

Viktige krav til søknaden

 • Bekreftelse på at du har rettighetene til prosjektet.
 • Manuskript og synopsis
 • Produsentnotat og regissørens intensjon
 • Kalkyle, finansieringsplan, fremdriftsplan, opptaksplan og inntektsprognose
 • Forpliktende avtale med distributør for kino i Norge
 • Posisjonering og målgruppe
 • Bekreftelse på 80 % finansiering
 • Tidligere resultater for både regissør, produsent og produksjonsforetak
 • Du finner alle detaljerte krav til søknaden i søknadsportalen.

Her finner du maler som er relevante for denne ordningen

Kalkyleskjema

Kvinneandel

Fra 1. januar 2017 ble det innført moderat kvotering for markedsordningen - det vil si at prosjekter med høy kvinneandel kan bli foretrukket.

Kvinneandelen måles gjennom de fire nøkkelposisjonene regissør, manusforfatter, produsent og hovedroller. Innenfor spennet på 50.000 i publikumsestimat må en film ha en kvinneandel på minst 33% for å kunne foretrekkes foran en annen. I tillegg må den ha minst 7 prosentpoeng høyere kvinneandel enn prosjekter den sammenliknes med for å bli prioritert for tilskudd.

Egenmelding mangfold/inkludering

Alle søkere må levere en egenmelding om inkludering. Formålet med egenmeldingen er å bevisstgjøre og ansvarliggjøre bransjen slik at det blir skapt prosjekter som tar flere stemmer i bruk, og som totalt sett oppleves som relevante for alle lag av befolkningen.

Egenmeldingen skal redegjøre for inkludering og representativitet i skaper-, innholds-, og brukerleddet. Søker skal vise hvordan inkludering og representativitet er ivaretatt med hensyn til diversitet i form av enten kjønn, alder (barn, unge, seniorer), funksjonsevne, etnisitet, urfolk, nasjonale minoriteter, seksuell orientering, geografisk tilhørighet eller sosial bakgrunn.

Les mer om egenmelding.

Måling av mangfold

NFI har som mål å bidra til økt mangfold og diversitet i norsk filmproduksjon. For å kunne følge utviklingen over tid ønsker vi derfor å samle inn opplysninger om demografisk bakgrunn og eventuelle funksjonsnedsettelser hos nøkkelpersonell (regissør, manusforfatter og produsent) i prosjekter som søker om utviklings- og produksjonstilskudd fra NFI. Disse opplysningene vil kun brukes til statistikkformål, og alle data blir anonymisert. Saksbehandler vil ikke ha tilgang til opplysningene.

Det er frivillig å svare på spørsmålene. Om dere velger å ikke svare vil det ikke ha betydning for saksbehandlingen. Vi oppfordrer likevel alle til å svare – dette for å bidra til økt kunnskap om et viktig tema. Jo flere som svarer, jo bedre vil vårt datagrunnlag på feltet bli.

Les mer her.

Grønn filmproduksjon

NFI ønsker å bidra til en grønnere og mer bærekraftig norsk filmbransje og filmproduksjon. Derfor innfører vi nå krav om at alle som søker produksjonstilskudd fra NFI må levere selskapets miljøprofil. I tillegg må man fortsatt levere en plan for miljøtiltak i produksjonen før utbetaling av første rate av produksjonstilskudd. Det innføres også krav om rapport på gjennomførte miljøtiltak før utbetaling av siste rate.

Saksbehandling

Saksbehandlingstid er normalt 8-12 uker

Søknadene vurderes av et panel bestående av representanter fra NFI og norsk filmbransje.

Les mer om panel og hvordan vi saksbehandler markedsordningen.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Kontakt

Salma Reiermark Karoliussen

Produksjonsfaglig rådgiver - Spillefilm
+ 47 913 37 765
salma.karoliussen[@]nfi.no

Salma Reiermark Karoliussen

Carina Brattvik

Produksjonsfaglig rådgiver
+47 415 66 556
carina.brattvik[@]nfi.no

Carina Brattvik