Norsk filminstitutt

Neo utvikling er en tilskuddsordning for manifesterte talenter som ønsker å debutere i det lange formatet innen spillefilm, dokumentar, drama eller hybrid. Gjennom tilskudd til utvikling av lavbudsjettsproduksjoner, skal ordningen bidra til å styrke talentutviklingen i norsk film ved å la nye stemmer slippe til, og slik stimulere til fornyelse på både innholds- og skapersiden.

Ordningen retter seg mot regissører og serieskapere som har relevant utdanning eller erfaring, og som gjennom tidligere verk har fått manifestert et talent – og som nå ønsker å utvikle sitt første eller andre prosjekt i langt format i samarbeid med produsenten sin. Med manifestert talent mener vi at man har laget en eller flere fiksjon- eller dokumentarproduksjoner i relevant format som har fremvist filmatiske kvaliteter, omverdensrespons og/eller evne til å sette dagsorden og skape debatt. Produksjonene må være i relevant format.

Les mer om ordningen her.

Det er produsentens produksjonsselskap som søker. NFI ser at et motivert og stabilt samarbeid mellom regi, manus og produsent ofte har stor betydning for å realisere og ferdigstille, og vi vil ha takhøyde for debutanter i flere av disse funksjonene. En forutsetning her er at søkerne kan vise til produksjoner som viser deres talent og erfaring innen den funksjonen de søker som.

Det legges vekt på at prosjektene må ha et tydelig mål om å utvikles og realiseres på et lavt budsjett.

Søknadsfrist

Ordningen har fire årlige søknadsfrister.

04. feb. 2022 kl. 12.00, 26. april 2022 kl. 12.00, 16. aug. 2022 kl. 12.00, 18. okt. 2022 kl. 12.00

Formål

Neo skal bidra til å frembringe originale og modige prosjekter av høy kunstnerisk kvalitet som både underholder og utfordrer. Prosjekter med høye ambisjoner om å innfri sitt publikumspotensial både nasjonalt og internasjonalt. Med publikumspotensial menes det ikke at prosjektene skal kommersialiseres på bekostning av det kunstneriske arbeidet, men det forventes at hvert prosjekt arbeider målrettet og metodisk med å finne sitt publikum. Det er ordningens formål å gjennom tilskudd la nye talenter utfolde seg som tydelige kunstneriske stemmer, og slik bidra til å sikre kvalitet, fornyelse og diversitet i fremtidens norske filmatiske fortellinger.

Neo skal stimulere til utvikling av audiovisuelle verk av høy kunstnerisk kvalitet på et begrenset budsjett, utviklet av stemmer som ikke tidligere har fått vist seg frem i det lange formatet.

Formålet er å gi utviklingstilskuddet til kunstnerisk sterke og interessante prosjekter som er velegnet for å utvikle søkernes talenter videre. Utviklingstilskuddet vil kunne styrke prosjektet både kunstnerisk, produksjons- og publikumsmessig. Målet er å sikre at prosjektet gjennom utviklingsfasen synliggjør sitt fulle potensiale og med det danner grunnlag for eventuell senere produksjonssøknad.

Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker.

Dette kan du søke om

 • Dere kan søke om tilskudd til et egendefinert utviklingsprosjekt i langt format for å synliggjøre og styrke innholdet og prosjektets potensiale.
 • Målet er å utvikle prosjekter innen disse fire områdene, med hovedvekt på det første:

1. Det filmatiske innholdet, manus og visuelt konsept (kan være storyboard, teaser eller pilot, visuelt utdrag av filmen, del av scene mm)
2. Det produksjonstekniske
3. Publikum og posisjonering av prosjektet i markedet
4. Finansiering

 • Det gis ikke tilskudd til prosjekter som er i utvikling i andre ordninger hos NFI.
 • Søknaden sendes inn ved å fylle ut skjema i NFIs søknadsportal, samt legge ved etterspurt dokumentasjon.

Dette kan du få i tilskudd

Maks andel fra NFI for ordningen er 80%. Maksimalt offentlig tilskudd til audiovisuelle verk i de ulike formatene under denne ordningen er som følger:

 • Spillefilm 80%
 • Dokumentar 90%, dokumentar for kino 80%
 • Serie 50%. Serier med høy kunstnerisk risiko, forventet smal målgruppe og som utforsker alternative format og alternative distribusjonsformer kan søke om inntil 80%.

Hvem kan søke

 • Uavhengige produksjonsselskap i Norge eller innen EØS som har audiovisuell produksjon som hovedformål.
 • Foretaket kan ikke ha det offentlige som hovedeier eller ha vesentlige forretningsmessige forbindelser til prosjektets primære visningsplattform.
 • Foretaket må være organisert som aksjeselskap.
 • Foretaket må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.

Vilkår for tilskudd

Du må sende inn søknaden før arbeidet du søker om tilskudd til er påbegynt.

Du og kjerneteamet må ha relevant høyere utdanning på bachelornivå eller relevant og dokumenterbar filmfaglig erfaring innen ditt fagfelt. Produksjonsselskap og/eller produsent må ha gjennomført og distribuert minimum en produksjon med tilskudd fra NFI, regionale filmsenter eller fond.

Søker skal dokumentere tilfredsstillende økonomisk, faglig og praktisk evne til å gjennomføre prosjektet, og være ansvarlig for prosjektets regnskap.

Søknaden må gjelde regissørens/serieskaperens kunstneriske debut i langt format. Med dette mener vi at regissører kan ha debutert med sin første spillefilm, men bare dersom regissøren i denne ikke har fått vist sitt kunstneriske potensiale. For serieskaper gjelder at du ikke kan ha skapt en serie på over 120 min totalt med offentlig visning. Har du laget filmer/serier uten offentlig visninger teller ikke det inn her.

Søker skal dokumentere å ha inngått avtaler med rettighetshavere etter åndsverkloven, som innebærer at søker besitter eller kan erverve alle nødvendige rettigheter for realisering av det audiovisuelle verket, og at søker uten begrensninger kan inngå avtaler om salg, distribusjon og visning av det ferdige audiovisuelle verket. Etter aksept av tilbud om tilskudd skal tilskuddsmottaker besitte de nevnte rettigheter.

Tilskuddsmottaker skal også, uten begrensninger, ha de nødvendige rettigheter for den eksklusive forvaltning av rettigheter i det audiovisuelle verket, samt den økonomiske forvaltning av det audiovisuelle verket. Ved engasjement av slike rettighetshavere kreves at søker ved ethvert tilfelle følger de gjeldende kollektive avtalene med bransjens organisasjoner.

Tilskuddsmottaker kan inngå avtaler om salg av rettigheter til distribusjon og visning forutsatt at avtalene er tidsavgrensede og geografisk avgrensede.

Samme prosjekt kan normalt ikke søke samme konsulent flere ganger.

Det er et vilkår for ordningen at produksjonen gjennomføres på et lavt budsjett, og at dette hensyntas i utviklingen. Vi forventer uansett at overenskomster og tariffer blir fulgt, og andre budsjettposter til teknisk utstyr og fasiliteter forholder seg til lavest tilgjengelige markedspriser.

Neo godkjenner ikke medfinansiering hvor det er satt redaksjonelle krav.

Søknaden og søknadsdokumenter skal være på norsk. Vi kan gjøre unntak fra språkkravet på hele eller deler av søknaden. Man søker da produksjonsfaglig rådgiver om dette før søknaden sendes.

Søknaden må gjelde et kulturprodukt som oppfyller minst tre av de fire punktene i kulturtesten:

 • Manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk.
 • Hovedtemaet er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold.
 • Handlingen utspiller seg i Norge eller et annet EØS-land.
 • Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge eller et annet EØS-land.

Viktige krav til søknaden

 • Prosjektbeskrivelse (synopsis/treatment/manus eller beskrivelse av prosjektet)
 • Reginotat
 • Visuelt materiale (pitchefilm, pilot/testscener, referansemateriale, annet)
 • Link til 1-2 audiovisuelle arbeider (kan være skoleøvelser) av regissør
 • CV/beskrivelse av tidligere arbeider (min. for regi, manus og produsent)
 • Produsentnotat
 • Notat om metodikk - avvikling av produksjonen på lavt budsjett og hvilke grep som er gjort
 • Framdriftsplan (Plan for utviklingsperioden – med konkrete avleveringsmål)
 • Kalkyle for utviklingsstadiet
 • Finansieringsplan for utviklingsstadiet
 • Link til 1-2 audiovisuelle arbeider (kan være skoleøvelser) av produsent dersom du debuterer i langt format
 • Dersom prosjektet har en opphavsrettslig historikk må du vedlegge dokumentasjon på at du har rettighetene til å utvikle prosjektet/manuskriptet.
 • Tanker per i dag om hvilken målgruppe og plattform man ser for seg produktet på.
 • Du finner alle detaljerte krav til søknaden i søknadsportalen.

Søknadssskjema åpner 18. august.

Måling av mangfold

NFI har som mål å bidra til økt mangfold og diversitet i norsk filmproduksjon. For å kunne følge utviklingen over tid ønsker vi derfor å samle inn opplysninger om demografisk bakgrunn og eventuelle funksjonsnedsettelser hos nøkkelpersonell (regissør, manusforfatter og produsent) i prosjekter som søker om utviklings- og produksjonstilskudd fra NFI. Disse opplysningene vil kun brukes til statistikkformål, og alle data blir anonymisert. Saksbehandler vil ikke ha tilgang til opplysningene.

Det er frivillig å svare på spørsmålene. Om dere velger å ikke svare vil det ikke ha betydning for saksbehandlingen. Vi oppfordrer likevel alle til å svare – dette for å bidra til økt kunnskap om et viktig tema. Jo flere som svarer, jo bedre vil vårt datagrunnlag på feltet bli.

Les mer her

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstiden er normalt 6-8 uker.
 • Filmkonsulenter og produksjonsfaglig rådgiver vurderer søknadene.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

For spørsmål om ordningen

Ravn Wikhaug

Produksjonsfaglig rådgiver
047 458 05 229
ravn.wikhaug[@]nfi.no

Ravn Wikhaug

Nina Barbosa

Talentrådgiver
+47 922 54 442
nina.barbosa[@]nfi.no

Nina Barbosa