Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til utvikling av spillefilm, serie eller dokumentar gjennom talentordningen Neo. Ordningen henvender seg til debuterende regissører/serieskapere innen lengre format, der produsenten søker. Tilskuddsordningen er en lavbudsjettsordning for manifesterte talenter innen fiksjon, dokumentar og hybrid.

Neo skal bidra til å styrke talentutviklingen i bransjen ved å la nye stemmer slippe til og stimulere til fornyelse på innholds- og skapersiden.

Les mer om ordningen her.

Det vil normalt kun være mulig å motta produksjonstilskudd for ett verk for regissør/serieskaper i ordningen. Man kan søke to ganger hos per konsulent. Deretter kan det kun søkes på nytt til konsulenten dersom søker dokumenterer at prosjektet er vesentlig endret.

Søknadsfrist

Søknader til denne ordningen behandles løpende.

Formål

Det er ordningens formål å gjennom tilskudd la nye talenter utfolde seg som tydelige kunstneriske stemmer, og slik bidra til å sikre kvalitet, fornyelse og diversitet i fremtidens norske audiovisuelle fortellinger. Filmskaperne og prosjektene i Neo har høye kunstneriske ambisjoner og vilje til å utfordre og engasjere. Neo skal bidra til nyskaping og nye perspektiver, være seg ambisjoner i prosjektets fortelling, sjanger, formspråk, format, distribusjon og/eller metodikk. NFI har utformet åtte kunstneriske kvalitetskriterier for kvalitetsvurderingen av prosjekter les mer om de her. Prosjektene i ordningen skal jobbe målrettet med å definere og å innfri sitt publikumspotensial uavhengig av distribusjonsplattform.

Formålet er å gi utviklingstilskuddet til prosjekter som er velegnet for å utvikle søkernes talent videre. Utviklingstilskuddet vil kunne styrke prosjektet både kunstnerisk, produksjons- og publikumsmessig. Målet er å sikre at prosjektet gjennom utviklingsfasen synliggjør sitt fulle potensiale og med det danner grunnlag for eventuellproduksjonssøknad.

Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon.

Les forskriften før du søker.

Dette kan du søke om

Utviklingstilskudd til et egendefinert utviklingsprosjekt i langt format for å synliggjøre og styrke innholdet og prosjektets potensiale.

Målet er å utvikle prosjekter innen disse områdene, med hovedvekt på det første:

 • Det filmatiske innholdet (manus, treatment, research) og visuelt konsept (storyboard, teaser, pilot, visuelt utdrag av prosjektet, utarbeidelse av reginotat, visuelt/foto konsept, workshops/prøvefilming med cast mm.)
 • Produksjonell konseptualisering (casting, location scouting, utvikling av lavbudsjettramme, finne stab)
 • Publikums innsikt og posisjonering av prosjektet i markedet
 • Finansiering
 • Umistelig opptak

Det gis ikke tilskudd til prosjekter som er i utvikling i konsulent-, eller markedsordningen hos NFI.

Det gjøres oppmerksom på at reisekostnader knyttet til Neo-samlinger og arrangementer ikke lengre refunderes. Evt. reisekostnader kan medtas i budsjett for gjeldende fase som det søkes tilskudd til.

Søknaden sendes inn ved å fylle ut skjema i NFIs søknadsportal, samt legge ved etterspurt dokumentasjon.

Dette kan du få i tilskudd

Maks andel fra NFI for ordningen er 80%. Maksimalt offentlig tilskudd til audiovisuelle verk i de ulike formatene under denne ordningen er som følger:

 • Dokumentar 90%, kinodokumentar 80%
 • Spillefilm 80%
 • Serie 50%. Serier med høy kunstnerisk risiko, forventet smal målgruppe og som utforsker alternative format og alternative distribusjonsformer kan søke om inntil 80%.

Hvem kan søke

 • Uavhengige produksjonsselskap i Norge eller innen EØS som har audiovisuell produksjon som hovedformål.
 • Foretaket kan ikke ha det offentlige som hovedeier eller ha vesentlige forretningsmessige forbindelser til prosjektets primære visningsplattform.
 • Foretaket må være organisert som aksjeselskap.
 • Foretaket må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.

Vilkår for tilskudd

Søkere må ha relevant utdanning eller erfaring i funksjonen det søkes på. Kjerneteamet må ha 3-årig utdanning på bachelornivå i faget eller relevant og dokumenterbar filmfaglig talent og erfaring innen i funksjonen det søkes på. Ordningens målgruppe er talenter som jobber på et profesjonelt nivå. Neo har stort søkelys på samarbeid mellom regissør, manusforfatter og produsent, og åpner for at også debuterende produsenter og manusforfattere (i langt format) kan søke.

Produksjonsselskap og/eller produsent må ha gjennomført og distribuert minimum en produksjon med tilskudd fra NFI, regionale filmsenter eller fond.

Regissør/serieskaper må gjennom tidligere verk ha manifestert et talent og ha erfaring i sitt virke eller i andre relevante funksjoner. Med manifestert talent mener vi at man har laget en eller flere fiksjons-,dokumentar- eller hybridproduksjoner som kan vise til filmatiske kvaliteter, omverdenrespons og/eller evne til å skape debatt.

Søknaden må gjelde regissørens/serieskaperens debut innenfor formatene spillefilm, dramaserie, dokumentarfilm, dokumentarserie eller et lengre hybridprosjekt. Unntaksvis kan det være regissørens/serieskaperens andre film/serie, dersom regissøren/serieskaperen i sin debut ikke har fått vist sitt kunstneriske potensial. Lengre prosjekter som ikke har hatt offentlige visning og/eller kinodistribusjon regnes ikke med her, heller ikke dersom regissøren/serieskaperens tidligere verk kun er vist på festivaler. Dersom regissøren/serieskaperen er i gang (forbi greenlight) med sitt andre prosjekt innenfor formatet det søkes på kvalifiserer man ikke for ordningen. For serieskaper gjelder serier på over 120 minutter totalt. NFI regner ikke episoderegi på en dramaserie/dokumentarserie for debut.

Søker må sende inn søknaden før opptaksstart og før arbeidet det søkes om tilskudd til er påbegynt.

Søker skal dokumentere tilfredsstillende økonomisk, faglig og praktisk evne til å gjennomføre prosjektet, og være ansvarlig for prosjektets regnskap.

Søker skal dokumentere å ha inngått avtaler med rettighetshavere etter åndsverkloven, som innebærer at søker besitter eller kan erverve alle nødvendige rettigheter for realisering av det audiovisuelle verket, og at søker uten begrensninger kan inngå avtaler om salg, distribusjon og visning av det ferdige audiovisuelle verket. Etter aksept av tilbud om tilskudd skal tilskuddsmottaker besitte de nevnte rettigheter.

Tilskuddsmottaker skal også, uten begrensninger, ha de nødvendige rettigheter for den eksklusive forvaltning av rettigheter i det audiovisuelle verket, samt den økonomiske forvaltning av det audiovisuelle verket. Ved engasjement av slike rettighetshavere kreves at søker ved ethvert tilfelle følger de gjeldende kollektive avtalene med bransjens organisasjoner.

Tilskuddsmottaker kan inngå avtaler om salg av rettigheter til distribusjon og visning forutsatt at avtalene er tidsavgrensede og geografisk avgrensede. Neo godkjenner ikke medfinansiering hvor det er satt redaksjonelle krav.

Neo er en lavbudsjettsordning og det vil bli lagt vekt på at prosjektet har et lavbudsjetts-DNA. Totalt tilskudd på utvikling og produksjon fra NFI vil normalt ligge mellom 1,5 - 7,5 millioner kroner. Det er ikke definert et øvre tak for prosjektets totalbudsjett. Produsent søker det beløpet prosjektet har behov for innenfor eget definert lavbudsjett.

Eksempler på lavbudsjetts grep kan være:

 • redusere antall lokasjoner
 • redusert antall cast/medvirkende
 • lite/ingen spesialeffekter
 • minimalistisk kamera/lys avdeling
 • filme i nærmiljø
 • kort innspillingsperiode
 • gjennomføre produksjonen med mini-team

NFI forventer at overenskomster og tariffer blir fulgt, og andre budsjettposter til teknisk utstyr og fasiliteter forholder seg til lavest tilgjengelige markedspriser.

Søknaden og søknadsdokumenter skal være på norsk. Vi kan gjøre unntak fra språkkravet på hele eller deler av søknaden. Man søker da produksjonsfaglig rådgiver om dette før søknaden sendes.

Man kan søke to ganger per konsulent. Deretter kan det kun søkes på nytt til konsulent dersom søker kan dokumentere at prosjektet er vesentlig endret.

Kulturtesten

Søknaden må gjelde et kulturprodukt som oppfyller minst tre av de fire punktene i kulturtesten:

 • Manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk.
 • Hovedtemaet er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold.
 • Handlingen utspiller seg i Norge eller et annet EØS-land.
 • Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge eller et annet EØS-land.

Viktige krav til søknaden

 • Bekreftelse på at du har rettighetene til å gjennomføre prosjektet
 • Manuskript og synopsis. Det kan gjøres unntak for kravet om fullt manuskript. Dette skal forhåndsgodkjennes av NFI.
 • Regi/serieskapernotat
 • Link til minimum ett audiovisuelt verk (kan være skoleøvelser) av regissør/serieskaper og eventuelt produsent dersom produsenten også er debutant i formatet det søkes om tilskudd for.Visuelt materiale (pitchefilm, pilot/testscener, referansemateriale, annet)
 • Produsentnotat
 • CV for regi, manus og produsent
 • Notat om lavbudsjettkonseptet til produksjonen og hvilke grep som er gjort
 • Framdriftsplan (plan for utviklingsperioden – med konkrete avleveringsmål)
 • Kalkyle for utviklingsstadiet
 • Finansieringsplan for utviklingsstadiet.
 • Dersom prosjektet har en opphavsrettslig historikk må du vedlegge dokumentasjon på at du har rettighetene til å utvikle prosjektet/manuskriptet.
 • Tanker per i dag om hvilken målgruppe og plattform man ser for seg prosjektet på.
 • Du finner alle detaljerte krav til søknaden i søknadsportalen.

Måling og mangfold

NFI har som mål å bidra til økt mangfold og diversitet i norsk filmproduksjon. For å kunne følge utviklingen over tid ønsker vi derfor å samle inn opplysninger om demografisk bakgrunn og eventuelle funksjonsnedsettelser hos nøkkelpersonell (regissør, manusforfatter og produsent) i prosjekter som søker om utviklings- og produksjonstilskudd fra NFI. Disse opplysningene vil kun brukes til statistikkformål, og alle data blir anonymisert. Saksbehandler vil ikke ha tilgang til opplysningene.

Det er frivillig å svare på spørsmålene. Om dere velger å ikke svare vil det ikke ha betydning for saksbehandlingen. Vi oppfordrer likevel alle til å svare – dette for å bidra til økt kunnskap om et viktig tema. Jo flere som svarer, jo bedre vil vårt datagrunnlag på feltet bli.

Les mer her

Saksbehandling

I konsulentvurderte ordninger brukes NFIs kunstneriske kvalitetskriterier som et verktøy i utvelgelsen av hvilke filmer som skal prioriteres for tilskudd.

 • Saksbehandlingstiden er normalt 6-8 uker.
 • Filmkonsulenter og produksjonsfaglig rådgiver vurderer søknadene.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Har du problemer med innsending av søknader, les søknadsveilederen for din ordning under eller ta kontakt helpdesk på telefon 989 06 854 (08.00-16.00).

Kontakt

Om formelle kriterier og produksjonsfaglige rådgivning

Ravn Wikhaug

Produksjonsfaglig rådgiver - Kortfilm og NEO
+47 458 05 229
ravn.wikhaug[@]nfi.no

Ravn Wikhaug

Linn Kirkenær

Produksjonsfaglig rådgiver - Dramaserier og NEO
+47 932 08 629
linn.kirkener[@]nfi.no

Linn Kirkenær