Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til utvikling av norske dataspill. Ordningen henvender seg til spillprodusenter, og skal fremme spill som kulturuttrykk og stimulere til et bredt og variert tilbud av norske spill. 

Søknadsfrister 

13. april 2021 kl. 12.00, 14. sep. 2021 kl. 12.00

Formål 

Våre tilskuddsordninger for spill er hjemlet i ny forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill. Les forskriften før du søker.

Tilskudd etter denne bestemmelsen skal stimulere til utvikling av et bredt og variert tilbud av norske spill innen ulike sjangre og til ulike målgrupper. Ordningen skal fremme spill som kulturuttrykk, og bidra til at det utvikles originale og nyskapende spill som holder høy kunstnerisk eller innholdsmessig kvalitet.

Ordningen skal stimulere til at spillene når et stort publikum, både nasjonalt og internasjonalt, og bidra til at barn og unge får tilgang til spill på norsk. 

 Dette kan du søke om 

 • Du kan søke om utviklingstilskudd til alle deler av utviklingsløpet, fra tidlig utvikling til ferdigstilling av spillet.
 • Du kan søke i flere utviklingsfaser. 

Hvem kan søke 

 • Søkeren skal være et produksjonsforetak som er etablert i Norge eller i et annet EØS-land som har audiovisuell produksjon som sitt hovedformål.
 • Foretaket må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret. 
 • Søkeren skal kunne dokumentere tilfredsstillende økonomisk, faglig og praktisk evne til å gjennomføre prosjektet og være ansvarlig for prosjektets regnskap.

Vilkår for tilskudd 

Du må sende inn søknaden før arbeidet det søkes om tilskudd til er påbegynt. 

Nøkkelmedarbeiderne i prosjektet skal samlet ha tilstrekkelig profesjonell erfaring til å gjennomføre prosjektet. I vurderingen skal det legges vekt på prosjektets størrelse, kompleksitet og budsjett.

Søknaden må gjelde et norsk kulturprodukt som oppfyller minst tre av de fire punktene i kulturtesten:

 • Designdokumentet eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk. 
 • Dataspillet er på norsk eller samisk språk. 
 • Prosjektet fokuserer på norsk språk, kultur og historie, eller tematikk som har relevans for en norsk målgruppe. 
 • Dataspillet har et vesentlig bidrag fra opphavere eller utøvende kunstnere bosatt i Norge eller et annet EØS-land. 

Viktige krav til søknad 

 • Bekreftelse på rettigheter til prosjektet
 • Designdokument
 • Fremdriftsplan
 • Budsjett etter mal
 • Finansieringsplan 

Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet. 

Her finner du maler som er relevante for denne ordningen 

Mal for utfylling av budsjett, likviditetsplan og regnskap for utvikling av spill. (Se eksempel på utfylling her)

Engasjementsbrev mellom produsent og revisor (for tilskudd over 200.000 kroner)

Særattestasjon for revisor (tilskudd mottatt før 2021)
Særattestasjon for revisor (tilskudd mottatt fra 2021)

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstid er normalt 6-8 uker. 
 • Et ekspertpanel vurderer søknadene sammen med produksjonsrådgiver. 

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Her finner du en oversikt over andre nasjonale tilskuddsordninger til spill.

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden

Kaia Høidalen

Førstelinje tilskudd/koordinator innsynsbehandling
+47 470 23 036
kaia.hoidalen[@]nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen

Magnus Tellefsen

Dataspillrådgiver
+47 404 36 301
magnus.tellefsen[@]nfi.no

Magnus Tellefsen