Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til utvikling av norske dataspill. Ordningen henvender seg til spillprodusenter, og skal fremme spill som kulturuttrykk og stimulere til et bredt og variert tilbud av norske spill. 

Søknadsfrist

09. jan. 2024 kl. 12.00, 10. april 2024 kl. 12.00, 10. sep. 2024 kl. 12.00

Formål 

Våre tilskuddsordninger for spill er hjemlet i ny forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill. Les forskriften før du søker.

Tilskudd etter denne bestemmelsen skal stimulere til utvikling av et bredt og variert tilbud av norske spill innen ulike sjangre og til ulike målgrupper. Ordningen skal fremme spill som kulturuttrykk, og bidra til at det utvikles originale og nyskapende spill som holder høy kunstnerisk eller innholdsmessig kvalitet.

Ordningen skal stimulere til at spillene når et stort publikum, både nasjonalt og internasjonalt, og bidra til at barn og unge får tilgang til spill på norsk. 

 Dette kan du søke om 

 • Du kan søke om utviklingstilskudd til alle deler av utviklingsløpet, fra tidlig utvikling til ferdigstilling av spillet.
 • Du kan søke i flere utviklingsfaser. 

Hvem kan søke 

 • Søkeren skal være et produksjonsforetak som er etablert i Norge eller i et annet EØS-land som har audiovisuell produksjon som sitt hovedformål.
 • Foretaket må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret. 
 • Søkeren skal kunne dokumentere tilfredsstillende økonomisk, faglig og praktisk evne til å gjennomføre prosjektet og være ansvarlig for prosjektets regnskap.

Vilkår for tilskudd 

Du må sende inn søknaden før arbeidet det søkes om tilskudd til er påbegynt. 

Nøkkelmedarbeiderne i prosjektet skal samlet ha tilstrekkelig profesjonell erfaring til å gjennomføre prosjektet. I vurderingen skal det legges vekt på prosjektets størrelse, kompleksitet og budsjett.

Søknaden må gjelde et norsk kulturprodukt som oppfyller minst tre av de fire punktene i kulturtesten:

 • Designdokumentet eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk. 
 • Dataspillet er på norsk eller samisk språk. 
 • Prosjektet fokuserer på norsk språk, kultur og historie, eller tematikk som har relevans for en norsk målgruppe. 
 • Dataspillet har et vesentlig bidrag fra opphavere eller utøvende kunstnere bosatt i Norge eller et annet EØS-land. 

Viktige krav til søknad 

 • Bekreftelse på rettigheter til prosjektet
 • Designdokument
 • Fremdriftsplan
 • Budsjett etter mal
 • Finansieringsplan 

Samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent

Tilskudd til samproduksjon inngår i tilskuddsordningen for utvikling etter kunstnerisk vurdering, med samme søknadsskjema, søknadsfrister og ekspertpanel. Det er den norske minoritetsprodusenten som søker, og tilskuddet beregnes med utgangspunkt i den norske budsjettandelen i prosjektet.

Prosjektene vurderes og prioriteres etter kriteriene for utvikling etter kunstnerisk vurdering, se §3-8 i Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill for detaljer. Det legges i tillegg vekt på samarbeidet mellom samprodusentene, kreative og tekniske bidrag fra den norske bransjen, den norske andelen av prosjektets budsjett og prosjektets kunstneriske kvalitet, som beskrevet i §3-10 i samme forskrift.

Prioritering og vekting av søknaden

Gjelder kun søknader om samproduksjon med utenlands hovedprodusent.

I tillegg til kriteriene over legges det vekt på samarbeidet mellom samprodusentene, kreative og tekniske bidrag fra den norske bransjen, den norske andelen av prosjektets budsjett og prosjektets kunstneriske kvalitet.

Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet. 

Maler som er relevante for denne ordningen 

Mal for utfylling av budsjett, likviditetsplan og regnskap for utvikling av spill.

Engasjementsbrev mellom produsent og revisor (for tilskudd over 200.000 kroner)

Særattestasjon for revisor (tilskudd mottatt før 2021)
Særattestasjon for revisor (tilskudd mottatt fra 2021)

Måling av mangfold

NFI har som mål å bidra til økt mangfold og diversitet i norsk film- og spillproduksjon. For å kunne følge utviklingen over tid ønsker vi derfor å samle inn opplysninger om demografisk bakgrunn og eventuelle funksjonsnedsettelser hos nøkkelpersonell (produsent, art lead, spilldesigner og tekninsk ansvarlig) i prosjekter som søker om utviklings- og produksjonstilskudd fra NFI. Disse opplysningene vil kun brukes til statistikkformål, og alle data blir anonymisert. Saksbehandler vil ikke ha tilgang til opplysningene.

Det er frivillig å svare på spørsmålene. Om dere velger å ikke svare vil det ikke ha betydning for saksbehandlingen. Vi oppfordrer likevel alle til å svare – dette for å bidra til økt kunnskap om et viktig tema. Jo flere som svarer, jo bedre vil vårt datagrunnlag på feltet bli.

Les mer her.

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstid er normalt 6-8 uker. 
 • Et ekspertpanel vurderer søknadene sammen med produksjonsrådgiver. 

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Her finner du en oversikt over andre nasjonale tilskuddsordninger til spill.

Kontakt

For spørsmål om ordningen

Magnus Tellefsen

Dataspillrådgiver
+47 404 36 301
magnus.tellefsen[@]nfi.no

Magnus Tellefsen