Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til cinematekdrift i Norge. Denne tilskuddsordningen henvender seg til etablerte cinematek utenfor Oslo.

Søknadsfrister

15. okt. 2024 kl. 12.00

Formål

Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om tilskudd til filmformidling. Les forskriften før du søker.

Denne tilskuddsordningen skal bidra til å øke formidling og kunnskapen om norsk og utenlandsk film og filmhistorie, og styrke cinematekvirksomheten i Norge.

Dette kan du søke om

  • Driftsmidler (for eksempel til lønn, reise, filmleie, frakt og markedsføring).
  • Satsninger som går utover årlig drift og programmering (for eksempel spesielle investeringer eller prosjekter).

For en nærmere avgrensning av hva tilskuddet kan gå til, se opplistingen av godkjente driftskostnader i gruppeunntaksforordningen (EU) nr. 651/2014 artikkel 53 nr.5.

Hvor mye kan du få i tilskudd

Tilskudd til cinematek skal ikke overstige 70 % av cinematekets samlede budsjett. Midlene gis i form av driftstilskudd, eller prosjekttilskudd.

Du må oppgi alle andre tilskudd cinemateket mottar.

Samlet offentlig tilskudd kan ikke være høyere enn det som er nødvendig for å dekke driftskostnader og det som skal til for at cinemateket går med et rimelig overskudd. Grensen for tilskudd står i gruppeunntaksforordningen (EU) nr. 651/2014 artikkel 53 (7) og (8).

Hvem kan søke

Etablerte cinematek utenfor Oslo som er registrert i Enhetsregisteret.

Vilkår for tilskudd

Vi gir driftstilskudd kun til virksomheter med en profesjonell helårsdrift.

Du må levere fullstendig søknad til fristen før driftsåret begynner.

Søknad må sendes inn gjennom NFIs søknadsportal.

Søknaden må være på norsk.

Cinematekets profil og program må oppfylle NFIs generelle retningslinjer for cinematekvirksomhet.

Mottar du tilskudd under denne ordningen, vil du normalt ikke være prioritert for tilskudd til filmformidlingstiltak under andre av NFIs tilskuddsordninger.

Viktige krav til søknaden

  • Du må ha lest forskriften før du søker om tilskudd.
  • Dokumentasjon på at du er en profesjonell cinematek-aktør
  • Tidligere oppnådde resultater og besøkstall
  • Prosjektbeskrivelse
  • Budsjett som omfatter alle aktiviteter du søker tilskudd til
  • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert

Egenmelding mangfold og inkludering

Alle søkere må levere en egenmelding om inkludering. Formålet med egenmeldingen er å bevisstgjøre og ansvarliggjøre bransjen slik at det blir skapt prosjekter som tar flere stemmer i bruk, og som totalt sett oppleves som relevante for alle lag av befolkningen.

Egenmeldingen skal redegjøre for inkludering og representativitet i skaper-, innholds-, og brukerleddet. Søker skal vise hvordan inkludering og representativitet er ivaretatt med hensyn til diversitet i form av enten kjønn, alder (barn, unge, seniorer), funksjonsevne, etnisitet, urfolk, nasjonale minoriteter, seksuell orientering, geografisk tilhørighet eller sosial bakgrunn. Les mer om egenmeldingen her.

Saksbehandling

  • Saksbehandlingstid er normalt 13 uker.
  • Saksbehandler hos NFI behandler søknaden og gjør innstilling til vedtak.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

Ole Petter Bakken

Rådgiver arrangement og arena
NFI Bergen
+47 930 98 161
ole.petter.bakken[@]nfi.no

Ole Petter Bakken